U cilju zaštite lica i imovine od požara osnovali smo sektor za zaštitu od požara, kao deo ukupnog upravljanja sistemom bezbednosti i zdravlja na radu.

Iz oblasti protivpožarne zaštite pružamo Vam sledeće usluge:

· Izrada Planova i Projekata zaštite od požara

· Izrada Pravila zaštite od požara sa Planom evakuacije

· Izradu Sanacionog plana

· Izradu Programa obuke radnika iz zaštite od požara

· Obuku radnika iz zaštite od požara sa proverom znanja

Konsalting iz oblasti zaštite od požara (savetovanje pri izboru sistema i sredstava za dojavu i gašenje požara).