Iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu pružamo Vam sledeće usluge:
· Izrada Akta o proceni rizika
· Poslovi Lica za bezbednost i zdravlje na radu

“Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu” član 4. Stav 1 tačka 14 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (“Službeni Glasnik RS”, broj 101/05);

Bezbednost i zdravlje na radu bazira se na proceni i upravljanju rizicima. U cilju sprovođenja efikasne procenerizika na radnom mestu, neophodno je da su svi koji su uključeni u taj proces jasno upoznati sa zakonskom regulativom, konceptima, procedurama odnosno svojom ulogom.

Donošenje Akta o proceni rizika za radna mesta u radnoj okolini je obaveza svakog poslodavca, bez obzira na delatnost preduzeća, broj radnih mesta ili broj zaposlenih u njemu. Akt o proceni rizika se izrađuje u skladu sa Zakonom i Pravilnicima i specifičan je za svako preduzeće.

Na svakom radnom mestu poslodavac ima obavezu da se brine za bezbednost i zdravlje radnika i to u svim aspektima vezanim uz rad. Svrha procene rizika je da omogući poslodavcu da preduzme mere za bezbednost i zdravlje radnika.

Ove mere uključuju:


· sprečavanje profesionalnih opasnosti

· informisanje radnika

· obuka radnika

· organizaciju i sprovođenje potrebnih mera.Procena rizika treba da bude sadržajna i primenjena tako da pomogne poslodavcima ili nadležnim licima da:


· prepoznaju opasnosti na radu i procene rizike vezane za te opasnosti kako bi se odredile mere za zaštitu zdravlja i bezbednosti zaposlenih i drugih radnika pazeći pritom na zakonske propise

· procene opasnosti kako bi se izabrala najprikladnija radna oprema, hemijske materije, sama opremljenost radnog mesta i organizacija rada

· provere da li su postojeće mere odgovarajuće

· preduzmu one radnje koje su neophodne nakon sprovođenja procene rizika

· pokažu samima sebi, nadležnim državnim organima, radnicima i njihovim predstavnicima da su svi faktori u vezi s radom bili razmotreni kao i da je doneta odgovarajuća procena o prisutnosti opasnosti i mera potrebnih za očuvanje zdravlja i bezbednosti

· se staraju da preventivne mere kao metode rada i proizvodnje koje se primenjuju nakon sprovedene procenerizika, predstavljaju poboljšanje bezbednosti radnika i bolju zaštitu njihovog zdravlja.

Imamo tim stručnjaka koji će u kratkom roku, visokokvalitetno, ne ometajući vaše tekuće poslovanje, izvršiti procenu rizika za sva radna mesta u radnoj okolini.